تابلو برق فشار متوسط (فیکس)

تابلوبرق های فشار متوسط

مدل فیکس

تابلوهاى فشار متوسط فیکس اغلب در شبکه‌هاى توزیع و یا توسط مشترکین خصوصى در مواردى چون کارخانجات، مجتمع‌های مسکونى و مواردى از این قبیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.